ZOSP RP

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ GMINNY W CHOSZCZNIE

Stowarzyszenie Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządowym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną. Zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne, w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych. Jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie. Wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego. Wspiera różnorodne formy pracy kulturalno – oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.

Związek działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2000 r. Nr 79 poz. 855 jednolity tekst ze zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 jednolity tekst ze zm.) i innych ustaw oraz Statutu Związku.

Celem Związku są:
1. Działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
2. Rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec administracji publicznej oraz udzielanie pomocy w realizacji zadań statutowych.
3. Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej.
4. Współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
5. Działania na rzecz ochrony środowiska.
6. Informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposoby zapobiegania im.
7. Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.
9. Wychowanie dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa.
10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych.
11. Rozwijanie współpracy regionalnej i międzyregionalnej.
12. Działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijanie kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami.
13. Promowanie inicjatyw i liderów lokalnych.
14. Inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
15. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
16. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
17. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa.
18. Niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof

Cele te realizowane są przez:
1. Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami.
2. Udzielanie pomocy OSP w wyposażeniu w sprzęt, zaopatrzeniu w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń.
3. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych.
4. Zapewnienie doradztwa w zakresie funkcjonowania OSP.
5. Mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej.
6. Inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów i innych form prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych.
8. Przedstawianie organom administracji publicznej i innym podmiotom wniosków dotyczącym realizacji celów związku.
9. Popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego.
10. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz promocyjnej wśród społeczności lokalnych na skalę ogólnopolską, międzynarodową w sprawach.

Władzami oddziału gminnego Związku są:
1) zjazd oddziału gminnego,
2) zarząd oddziału gminnego,
3) prezydium zarządu oddziału gminnego,
4) komisja rewizyjna oddziału gminnego.

Zarząd oddziału gminnego jest władzą zarządzająco – wykonawczą oddziału gminnego.
W skład zarządu oddziału gminnego wchodzą przedstawiciele wszystkich członków zwyczajnych Związku z terenu Gminy. Zarząd oddziału gminnego określa liczbę członków prezydium wybiera jego skład, w tym prezesa, wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i komendanta gminnego Związku.


Prezydium zjazdu oddziału gminnego ZOSP RP w dniu 18 maja 2006r. (od lewej: Tadeusz Szczepański, Jarosław Kaleta, Zbigniew Aleksander Lewandowski, Stanisław Dycha-Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie, Ryszard Boratyński Burmistrz Choszczna, Eugeniusz Nykiel- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSPRP, mł .bryg .Marek Garbicz –Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej


Głosowanie delegatów na zjeździe gminnym w dniu 18 maja 2006 r.


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Gminnego w Raduniu 28.06.2006 r.


Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Gminnego ZOSP RP do Korytowa – wigilia u ks. Sławomira Kokorzyckiego – 20.12.2005 r.