OSP Choszczno

Napływ osadników po wyzwoleniu Choszczna, stworzył duże zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju działalność społeczną. Zniszczenie miasta oraz obawa przed pożarami ocalałej zabudowy spowodowało, że powojenny Komendant Miasta płk. Mikołaj Jaworski wydał polecenie dla por. Aleksandra Markowskiego utworzenia straży pożarnej w mieście. Praca Komendanta w pierwszych dniach polegała na zbieraniu sprzętu gaśniczego. W tym okresie jako jedną z pierwszych odgruzowano ulicę Żwirki i Wigury, przy której znajdował się zniszczony budynek straży pożarnej. W dniu 15.09.1945 r. odbyła się pierwsza zbiórka przybyłych do Choszczna osadników, którzy wyrazili chęć wstąpienia do OSP. Osadnicy – strażacy już w tym samym dniu rozpoczęli swą działalność od porządkowania pomieszczeń remizy strażackiej. Pierwszymi strażakami – ochotnikami, założycielami OSP Choszczno byli: Jan Zaniewski (przybył do Choszczna 21 kwietnia 1945 r. z Piły), Ignacy Sobczak, Henryk Banaszek, Ludwik Pyryt, Michał Kardas, Józef Kardas, Adam Kardas, Leon Potomski, Władysław Lenard, Jan Lenard, Czesław Śniegula, Tadeusz Łyko, Władysław Brandt, Józef Ulas oraz wielu innych wspierających działalność społecznego pożarnictwa. Konie do przewozu sprzętu zapewniali strażacy – rolnicy Leon Potomski i Władysław Smolak. Rozpoczęto remont remizy strażackiej, w tym naprawę dachu i bram garażowych. Na przełomie 1945 – 1946 uruchomiono pierwszą motopompę marki Rosenbauer o wydajności 400 l. uruchamianą za pomocą korby z kwadratowym zbiornikiem paliwa i dwoma nasadami tłocznymi 52 mm. Rok 1946 rozpoczął się od otrzymania wojskowego samochodu ciężarowego Dodge, który przystosowano do potrzeb OSP. W pierwszej połowie 1946r. OSP otrzymała telefon alarmowy z numerem 44. Zarząd OSP w tym czasie tworzyli: Jan Zaniewski, Michał Kardas, Aleksander Markowski i Józef Ulas. Całość działań OSP nadzorowana była przez por. Aleksandra Markowskiego, który wprowadza musztrę i regulaminy wojskowe. W dniu 1 maja 1946 roku członkowie OSP biorą udział w uroczystościach pierwszomajowych. Odnaleziono i wyremontowano przyczepkę dwukołową na sprzęt pożarniczy. Przystosowaną do samochodu Dodge co umożliwiło zwiększenie ilości przewożonych strażaków do dziesięciu. W 1947 roku zarząd OSP tworzą: Józef Ulas, Michał Kardas, Józef Polaszczyk, Roman Jochajski i Władysław Lenard. Od 1947 roku działał zespół muzyczny, który w początkowym okresie zrzeszał 8 muzyków. Całością działalności kulturalnej zajmuje się por. Aleksander Markowski, który jeżdżąc po całym powiecie choszczeńskim poszukiwał instrumentów oraz muzyków. Szkoleniem członków orkiestry zajmował się kolejarz, przedwojenny członek Strażackiej Orkiestry Dętej z okolic Wilna dh Longin Chociłowski. W 1948 roku jednostka OSP Choszczno była najliczniejszą organizacją społeczną w powiecie zrzeszającą 347 członków. Najbardziej aktywni członkowie OSP otrzymujali uszyte, mundury wyjściowe. Z inicjatywy dh. Juliana Ilnickiego, Józefa Kardasa, Piotra Dzięcioła i Czesława Śnieguli w 1965 r. społeczeństwo powiatu choszczeńskiego ufundowało sztandar dla Zarządu Powiatowego OSP. Wręczenie sztandaru odbyło się na placu „przy wałach” poczet sztandarowy oraz pododdział pożarniczy stanowili członkowie OSP Choszczno. W 1967 roku OSP otrzymało samochód pożarniczy GBM 2/8. Na wyposażeniu znajdowały się dwa samochody ze zbiornikami na wodę, cztery motopompy M-8/8, jedna motopompa M-200 i jedna M-400. W świetlicy OSP zorganizowano zabawę taneczną dla członków OSP. Przy budowie remizy najbardziej aktywni byli: Józef Kardas, Franciszek Gosz, Roman Jochajski, Rajmund Dłużyński, Władysław Lenard, Stanisław Lenard, Kazimierz Małecki, Jan Małecki, Władysław Baziur, Stanisław Nitecki, Józef Polaszczyk, Marian Łyko, Kazimierz Zakręta, Antoni Saran, Stanisław Uciński, Władysław Grosicki, Piotr Dzięcioł, Józef Kazimierczak oraz wielu innych działaczy OSP. W 1970 roku rozpoczęto budowę lewego skrzydła budynku, w którym przewidziano pomieszczenia socjalne, biurowe i magazynowe. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Choszcznie uchwałą z dnia 16 listopada 1972 roku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1973 roku na bazie pomieszczeń OSP oraz samochodów i sprzętu eksploatowanego przez OSP, powołuje Miejską Zawodową Straż Pożarną w Choszcznie. Wyznaczono jej teren działania obejmujący: miasto Choszczno oraz gminy powiatu choszczeńskiego, w tym: Choszczno, Drawno, Recz, Krzęcin, Bierzwnik. Nadzór nad sprzętem i szkoleniem ZSP oraz prowadzeniem działań ratowniczo – gaśniczych wspólnie z OSP przejmują dowódcy sekcji: p.por.poż. Franciszek Skibniewski, st.ogn.poż. Rajmund Dłużyński, sekc.poż. Zbigniew Lewandowski. Obsadę samochodu pierwszego wyjazdu stanowili junacy OC, oddelegowani do odbycia zastępczej służby wojskowej. Drugi wyjazd stanowiła sekcja OSP Choszczno z kierowcą oddziału bojowego ZSP. Alarmowanie członków OSP odbywało się za pomocą syren elektrycznych. Zarząd OSP zorganizował loterię fantową z okazji gminnych dożynek. Fanty zbierane były w całej gminie. Środki finansowe uzyskane z loterii przeznaczono na zakup mebli, płaszczy strażackich dla członków OSP oraz udzielono pomocy finansowej członkom OSP, będącym w trudnej sytuacji finansowej. W celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową OSP członkowie straży w okresie zimowym wycinali trzcinę na jeziorach, którą powiązaną sprzedawali. W tym celu dh Antoni Saran skonstruował kosiarkę i przystosował ją do ciągnika typu „Dzik”. W latach 1974 – 1975 prowadzone były prace budowlane przy rozbudowie i modernizacji remizy. W tym okresie większość prac społecznych przy budowie prowadzona była już wspólnie z Zawodową Strażą Pożarną. Wiele pomocy OSP udzielił mjr. poż. Józef Pogłodziński – Komendant Powiatowy, który w lipcu 1975 roku został przeniesiony służbowo do Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Z tej okazji Zarząd OSP przygotował uroczyste pożegnanie mjr. poż. Pogłodzińskiego dziękując za wiele cennych inicjatyw technicznych, społecznych oraz rozpoczęcia rozbudowy remizy OSP. W dniu 21 stycznia 1978 roku na walnym zebraniu OSP wybrano zarząd w składzie: prezes Stanisław Lenard, naczelnik Piotr Dzięcioł, skarbnik Rajmund Dłużyński, sekretarz Henryk Kardas, członek zarządu Antoni Tobiaszewski. Jelcz 004 GCBA 6/32 którym ochotnicy jeździli do akcji gaśniczych decyzją KW w Gorzowie Wielkopolskim przekazany został do OSP Pełczyce. W 1989 roku rozwiązano orkiestrę dętą, a instrumenty przekazano dla ogniska muzycznego. W dniu 18 stycznia 1991 roku na walnym zebraniu jednostka została przekwalifikowana na typ „M1″ z możliwością korzystania ze sprzętu będącego na wyposażeniu ZSP. Członkowie OSP aktywnie uczestniczą w pozyskiwaniu starego sprzętu, umundurowania, uzbrojenia osobistego oraz sprzętu pomocniczego. Wszystko zostaje umieszczone w świetlicy tworząc Regionalne Muzeum Pożarnicze OSP. W latach 1994 – 1996 następują częste zmiany członków zarządu. Brakuje środków finansowych na działalność OSP. 14 stycznia 1994 roku OSP liczy nadal 20 członków czynnych. Rozwiązaniu uległa HDP. Zarząd udzielił pomocy finansowej dla Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Choszcznie. W dniu 02 maja 1998 roku poczet sztandarowy OSP oraz liczna grupa członków wzięła udział w uroczystościach 25-lecia ZSP-JRG oraz wręczeniu sztandaru. Działalność finansową OSP wspomogło 175 członków wspierających. Zakupiono mundury wyjściowe dla członków pocztu sztandarowego. W roku 2000 po 55-letniej działalności, OSP nie posiada sprzętu gaśniczego ani żadnego pomieszczenia biurowego. Za przyzwoleniem Komendanta Powiatowego członkowie OSP spotykają się w pomieszczeniach PSP, a na zawody pożyczają sprzęt z JRG PSP. W dniu 22 stycznia 2001 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym wybrano zarząd w składzie: Prezes Jerzy Jabłoński, Wiceprezes Tadeusz Szczepański, Naczelnik Damian Jankowiak, Sekretarz Dariusz Rychter, Skarbnik Marek Karbowski. W styczniu 2003 r. dokonano zmian w składzie zarządu OSP; Prezesem został ponownie Jerzy Jabłoński, na funkcję wiceprezesa wybrano Marka Popławskiego, Naczelnika Tadeusza Dziedzica.

W okresie powojennym OSP Choszczno uczestniczy od 30 do 60 pożarach rocznie. Jako jedna z nielicznych posiadała pierwszy samochód pożarniczy, a następnie samochód ze zbiornikiem na wodę. Rekord wyjazdów do pożarów w jednym dniu ustanowiony został 13 marca 1972 roku. OSP brała udział w 17 pożarach.

Największe pożary z udziałem OSP:
- 1956r. pożar kina w Choszcznie
- 1959 r. pożar elewatora zbożowego w Drawnie
- 1961 r. pożar 3 stodół i wieży kościelnej w Pomieńu
- 1962 r. pożar 2 stodół w Rzecku
- 1970 r. „grudzień 70″ gaszenie pożarów w Szczecinie
- 1972 r. katastrofa kolejowa na stacji PKP Choszczno: 2 lokomotywy, 3 cysterny, 1 wagon pasażerski
- 1972 r. pożar wagonu kolejowego z drewnianymi podkładami w Choszcznie
- 1974 r. pożar 2 wagonów osobowych na stacji PKP Stary Klukom
- 1975 r. pożar chlewni w Mielęcinie
- 1976 r. pożar 3 wagonów siarki na stacji PKP Choszczno
- 1977 r. pożar budynku hodowlano – magazynowego w Boninie
- 1977 r. pożar lokomotywy spalinowej w Słonicach
- 1978 r. pożar garaży i warsztatu naprawczego w Jednostce Wojskowej w Drawnie
- 1978 r. pożar budynku administracyjno – socjalnego parowozowni PKP Choszczno
- 1980 r. pożar cysterny siarki płynnej w Ziemomyślu
- 1980 r. katastrofa samolotu w Choszcznie
- 1985 r. pożar 5 cystern z siarką płynną na stacji kolejowej PKP Stary Klukom
- 1987 pożar lasu o powierzchni 51ha w miejscowości Rościn gm. Drawno – był to ostatni wyjazd do pożaru OSP Choszczno jako jednostki typu „S”

Aktualnie OSP nie prowadzi żadnej działalności operacyjnej, grupa sympatyków społecznej ochrony przeciwpożarowej i weteranów służby pożarniczej, spotyka się raz – dwa razy w roku, by wspominać dawne czasy OSP. Do OSP należy 28 członków w tym 22 czynnych i 6 honorowych.